Tyla

Tyla Harrison-Hunt

Councillor for Riccarton Ward

Tyla Harrison-Hunt

Councillor for Riccarton Ward

Iwi: Ngai Tahu, Ngāti Porou, Te Atiawa

Iwi: Ngai Tahu, Ngāti Porou, Te Atiawa

Get in touch with Tyla